Ngân hàng câu hỏi của bộ đề thi như thế nào?

Bộ đề bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng hơn 2.500 câu hỏi đề thi (750+ câu hỏi về ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, 650+ câu hỏi về toán tư duy, phân tích;  550+ câu hỏi  khoa học xã hội; 500+ câu hỏi khoa học tự nhiên) không bị trùng lặp và có độ khó, dễ khác nhau theo dạng đề thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM.
Các câu hỏi phân bố bao quát từ cơ bản đến khó đòi hỏi sự tư duy phân tích, giải quyết vấn đề tích hợp với các kỹ năng đọc hiểu, sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic và xử lý số liệu. Mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi đầy đủ về mặt kiến thức về toán, ngôn ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.