Luyện năng lực ngày 118- Ngôn ngữ

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

 

 

1.  

Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

A free educating is guaranteed to every citizen.


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

1 thought on “Luyện năng lực ngày 118- Ngôn ngữ”

Leave a Comment