Luyện năng lực ngày 129 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 10,4 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 9,6 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment