Luyện năng lực ngày 48 – Toán, Tư duy logic

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC = 2a. Biết rằng (A’BC) tạo với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 45°. Thể tích lăng trụ là ?

 

 

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment