Tổ Hợp Môn Xét Tuyển Đại Học

Dưới đây là danh sách các tổ hợp môn xét tuyển dành cho các khối thi A, B, C, D, các khối Năng khiếu nghệ thuật H, M, N, R, S, V và khối Năng khiếu thể dục thể thao T. Các em học sinh tuỳ vào năng lực học tập của bản thân để chọn lựa tổ hợp môn xét tuyển vào khối thi của ngành học đại học.

Chọn lựa một ngành nghề cho tương lai, học sinh cần phải dựa vào hai yếu tố: xu hướng tính cách và năng lực học tập của bản thân. Các em có thể sử dụng bộ công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp đánh giá chi tiết về hai yếu tố ngành nghề phù hợp xu hướng tính cách và năng lực học tập để có thể định hướng cho bản thân mình.

Các tổ hợp môn Khối A

 1. A00       Toán, Vật Lý, Hóa Học
 2. A01       Toán, Vật Lý. Tiếng Anh
 3. A02       Toán, Vật lí, Sinh học
 4. A03       Toán, Vật lí, Lịch sử
 5. A04       Toán, Vật lí, Địa lí
 6. A05       Toán, Hóa học, Lịch sử
 7. A06       Toán, Hóa học, Địa lí
 8. A07       Toán, Lịch sử, Địa lí
 9. A08       Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 10. A09       Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
 11. A10        Toán, Lý, Giáo dục công dân
 12. A11        Toán, Hóa, Giáo dục công dân
 13. A12        Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
 14. A14        Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
 15. A15        Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
 16. A16        Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 17. A17        Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
 18. A18        Toán, Hoá học, Khoa học xã hội

Các tổ hợp môn Khối B

 1. B00    Toán, Hóa Học, Sinh Học
 2. B01     Toán, Sinh học, Lịch sử
 3. B02    Toán, Sinh học, Địa lí
 4. B03       Toán, Sinh học, Ngữ văn
 5. B04       Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
 6. B05       Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
 7. B08       Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Các tổ hợp môn Khối C

 1. C00        Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
 2. C01        Ngữ văn, Toán, Vật lí
 3. C02        Ngữ văn, Toán, Hóa học
 4. C03        Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 5. C04        Ngữ văn, Toán, Địa lí
 6. C05        Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
 7. C06        Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
 8. C07        Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
 9. C08        Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
 10. C09        Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
 11. C10        Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
 12. C12        Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
 13. C13        Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
 14. C14        Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 15. C15        Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội
 16. C16        Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
 17. C17        Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 18. C19        Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 19. C20        Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Các tổ hợp môn Khối D

 1. D01        Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
 2. D02        Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga
 3. D03        Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 4. D04        Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 5. D05        Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 6. D06        Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 7. D07        Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 8. D08        Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 9. D09        Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 10. D10        Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 11. D11        Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 12. D12        Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 13. D13        Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 14. D14        Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 15. D15        Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 16. D16        Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 17. D17        Toán, Địa lí, Tiếng Nga
 18. D18        Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 19. D19        Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 20. D20        Toán, Địa lí, Tiếng Trung
 21. D21        Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 22. D22        Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 23. D23        Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 24. D24        Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 25. D25        Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 26. D26        Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 27. D27        Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 28. D28        Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 29. D29        Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 30. D30        Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 31. D31        Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 32. D32        Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 33. D33        Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 34. D34        Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 35. D35        Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 36. D41        Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
 37. D42        Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
 38. D43        Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
 39. D44        Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 40. D45        Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
 41. D52        Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 42. D54        Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 43. D55        Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 44. D61        Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 45. D62        Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 46. D63        Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 47. D64        Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 48. D65        Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 49. D66        Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 50. D68        Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 51. D69        Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 52. D70        Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 53. D72        Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 54. D73        Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 55. D74        Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 56. D75        Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 57. D76        Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 58. D77        Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 59. D78        Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 60. D79        Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 61. D80        Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 62. D81        Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 63. D82        Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 64. D83        Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 65. D84        Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 66. D85        Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 67. D86        Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 68. D87        Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 69. D88        Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 70. D90        Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 71. D91        Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 72. D92        Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 73. D93        Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 74. D94        Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 75. D95        Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 76. D96        Toán, Khoa học xã hội, Anh
 77. D97        Toán, Khoa học xã hội, Anh
 78. D98        Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 79. D99        Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Các tổ hợp môn Khối Năng khiếu Nghệ thuật H, M, N, R, S và V

 1. H00        Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
 2. H01        Toán, Ngữ văn, Vẽ
 3. H02        Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
 4. H03        Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
 5. H04        Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
 6. H05        Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
 7. H06        Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
 8. H07        Toán, Hình họa, Trang trí
 9. H08        Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
 10. K01        Toán, Tiếng Anh, Tin học
 11. M00       Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
 12. M01       Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
 13. M02       Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 14. M03       Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 15. M04       Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa
 16. M09       Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
 17. M10       Toán, Tiếng Anh, NK1
 18. M11       Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 19. M13       Toán, Sinh học, Năng khiếu
 20. M14       Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
 21. M15       Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 22. M16       Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
 23. M17       Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
 24. M18       Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
 25. M19       Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
 26. M20       Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
 27. M21       Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
 28. M22       Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
 29. M23       Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Ạnh
 30. M24       Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
 31. M25       Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử
 32. N00        Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
 33. N01        Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
 34. N02        Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
 35. N03        Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 36. N04        Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
 37. N05        Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
 38. N06        Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 39. N07        Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 40. N08        Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
 41. N09        Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ
 42. R00        Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
 43. R01        Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 44. R02        Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 45. R03        Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 46. R04        Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
 47. R05        Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
 48. S00         Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
 49. S01         Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 50. V00        Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 51. V01        Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 52. V02        VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
 53. V03        VẼ MT, Toán, Hóa
 54. V04        Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
 55. V05        Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
 56. V06        Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
 57. V07        Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
 58. V08        Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
 59. V09        Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
 60. V10        Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
 61. V11        Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Các tổ hợp môn xét tuyển Khối Năng khiếu Thể dục Thể thao T

 1. T00         Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
 2. T01         Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
 3. T02         Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
 4. T03         Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
 5. T04         Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
 6. T05       Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu TDTT

Hãy sử dụng bộ công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp đánh giá chi tiết về hai yếu tố ngành nghề phù hợp xu hướng tính cách và năng lực học tập để có thể định hướng cho bản thân!

Leave a Comment