Luyện năng lực ngày 33 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Nếu mn = k và k =x2n, nk khác 0 thì m bằng bao nhiêu?


 

Leave a Comment