Luyện năng lực ngày 36 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Tỉ lệ giữa x và y là 3 : 4, tỉ lệ giữa x + 7 và y + 7 là 4 : 5. Vậy tỉ lệ giữa x + 14 và y + 14 là bao nhiêu?


 

Leave a Comment