Luyện năng lực ngày 41 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào


 

Leave a Comment