Luyện năng lực ngày 42 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Phong cách ngôn ngữ hành chính có những chức năng nào?


 

Leave a Comment