Luyện năng lực ngày 43 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Ta không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng?


 

Leave a Comment