Luyện năng lực ngày 11 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

1. Ý nào sau đây phản ánh không đúng nguyên nhân của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

2. Tỉnh nào có nhiều hòn đảo nhất ở nước ta?

3. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954) và Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) giống nhau về:


 

Leave a Comment