Luyện năng lực ngày 12 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

1. Nhận định nào sau đây đúng?

2. Một bức xạ hồng ngoại có bước sóng 6.10-3mm, so với bức xạ tử ngoại bước sóng 125nm thì có tần số nhỏ bằng bao nhiêu?

3. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?


 

6 thoughts on “Luyện năng lực ngày 12 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em,

   Em xem phần giải thích bên dưới nhé:

   Giải thích:
   Ta có:
   λ1= 6.10^-3 mm = 6.10^-9 x 10^3 m = 6.10^3 n.m = 48 x 125 nm.
   λ2= 125 nm
   => λ1 = 48λ2
   Bước sóng lớn gấp 48 lần thì tần số nhỏ đi 48 lần. Đáp án đúng là 48 lần.

  1. Chào em,

   Để xem được đáp án, em vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản miễn phí nếu chưa có tài khoản nhé.

  1. Chào em,

   Em xem phần giải thích bên dưới nhé:

   Giải thích:
   Ta có:
   λ1= 6.10^-3 mm = 6.10^-9 x 10^3 m = 6.10^3 n.m = 48 x 125 nm.
   λ2= 125 nm
   => λ1 = 48λ2
   Bước sóng lớn gấp 48 lần thì tần số nhỏ đi 48 lần. Đáp án đúng là 48 lần.

Leave a Comment