Luyện năng lực ngày 13 – Ngôn ngữ

1. Which of the following best restates each of the given sentences?

But for his father’s early retirement, Peter would not have taken over the family business.

2. Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

The company had sent the advertisement to the newspaper when they realised they’d mistyped the salary they were offering for the position. Luckily, they………………… the newspaper to correct their mistake before they printed it.

3. Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

How about taking some time off, Tom? You were working too hard lately. Take a short vacation.


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 13 – Ngôn ngữ”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới nhé:

   Giải thích: Câu này, ta áp dụng phương pháp loại trừ.
   Vì đây là câu trong thì quá khứ nên phương án “must have asked” bị loại bỏ.
   Đối với lựa chọn “could have asked” (lẽ ra đã có thể yêu cầu…) và “were supposed to asked” (bắt buộc phải yêu cầu…) không phù hợp với ý nghĩa của câu này. Do đó, phương án đúng là “Were able to ask” (có thể yêu cầu….).

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới nhé:

   Câu 1:
   But for = If not => Nếu ba Peter không nghỉ hưu sớm thì anh ấy đã không phải đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình.
   Do đó, câu có ý nghĩa phù hợp là “Peter only took over the family business because his father decided to retire early” => Peter chỉ đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình bởi vì ba anh ấy quyết định nghỉ hưu sớm.”

   Câu 3:
   Lỗi sai là “were working”. Câu này dùng thì phù hợp là quá khứ đơn. Sửa thành “You worked too hard lately.”

Leave a Comment