Luyện năng lực ngày 16 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

1. Sự biến đổi thường biến của sinh vật có đặc điểm:

2. Tia nào sau đây không được tạo thành bởi các phôtôn?

3. Hòa tan 4,4 gam FeS bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 3,65%. Dung dịch muối thu được có nồng độ % là:


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 16 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên”

  1. Chào em,

   Em gặp khó khăn gì với câu 3? Em vui lòng nêu rõ vấn đề em đang gặp phải ở câu 3 để thầy cô hỗ trợ nhé.

    1. Chào em,

     Em xem giải thích bên dưới nhé:

     Giải thích:
     Công thức tính % nồng độ: C% = mct/mdd * 100%
     Ta có:
     nFeS = 4,4/88 = 0,05 mol (1)
     Dựa theo đề bài, ta có phương trình phản ứng như sau:
     FeS + 2HCl => FeCl2 + H2S (2)

     Từ (1), (2) suy ra:
     FeS (0,05) + 2HCl (0,1) => FeCl2 (0,05) + H2S (0,05) (3)

     Từ (3), ta có:
     mH2S = 0,05 * 34 = 1,7g
     mFeCl2 = 0,05 * 127 = 6,35g
     mHCl = 0,1 * 36,5 = 3,65 g
     => mdd HCl 3,65% = 3,65/3,65*100 = 100g

     Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có mdd sau phản ứng sẽ là:
     mdd = mFeS + mddHCl – mH2S = 4,4 + 100 – 1,7 = 102,7g
     Từ công thức ban đầu, ta tính được C% của muối FeCl2 như sau:
     C% = 6,35/102,7 * 100% = 6,183%

Leave a Comment