Luyện năng lực ngày 161 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký, nếu chưa có tài khoản, để có thể biết đáp án và lưu lại kết quả các lần trả lời trong tài khoản nhằm theo dõi sự phát triển năng lực bản thân.

1. Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x­1 = 4cos100πt (cm) và x­2 = 3cos(100 πt + π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là

 


 

Bạn muốn tập trung ôn luyện để tự tin với kỳ thi Đánh Giá Năng Lực 2020 – ĐHQG TPHCM?

Số lượt luyện bộ đề

Leave a Comment