Luyện năng lực ngày 18 – Toán, Tư duy logic

1. Tuấn là giảng viên chính thức của một trường đại học. Lương của anh là 120,000,000 VND/năm/240 ngày. Theo quy định, nếu Tuấn nghỉ dạy một ngày thì giảng viên dạy thay sẽ được trả lương với số tiền là 100,000 VND/ngày. Trong trường hợp này, nhà trường sẽ trả cho giảng viên dạy thay số tiền nhiều hơn hay ít hơn số tiền mà nhà trường phải trả cho Tuấn là bao nhiêu %?

2. Có 750 chuyên gia tham gia một cuộc họp. 450 người tham dự là nữ. Một nửa số người nữ nhỏ hơn 30 tuổi, và một phần tư số người nam nhỏ hơn 30 tuổi. Nếu một trong số các chuyên gia tham dự được chọn để nhận giải thưởng, vậy xác suất chọn được chuyên gia nhỏ hơn 30 tuổi là bao nhiêu?

3. Giá niêm yết của một mặt hàng là mức giá sau khi giảm 20% giá bán lẻ.

Giá giảm giá của lễ hội của một mặt hàng là mức giá sau khi giảm 30% giá niêm yết.

Khách hàng mua hàng từ các cửa hàng với mức giá giảm giá của lễ hội. Vậy các cửa hàng phải chiết khấu bao nhiêu so với giá bán lẻ thì mới có lời?


 

6 thoughts on “Luyện năng lực ngày 18 – Toán, Tư duy logic”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới nhé:
   Câu 1:
   Gọi x là số tiền lương mà nhả trường sẽ trả cho Tuấn 1 ngày.
   Ta có: x = 120,000,000/240 = 500,000 VND/ngày (1)
   Gọi y là số tiền lương mà nhà trường sẽ trả cho giảng viên dạy thay 1 ngày.
   Ta có: y = 100.000 VND/ngày (2)
   (1), (2) => Số tiền mà giảng viên dạy thay dạy một ngày ít hơn so với số tiền Tuấn dạy một ngày.
   => Số tiền nhà trường trả cho giảng viên dạy thay ít hơn so với số tiền trả cho Tuấn trong một ngày là: x – y = 500.000 – 100.000 = 400.000 VND
   Vì đề bài hỏi tỉ lệ % số tiền mà giảng viên dạy thay được trả ít hơn hay nhiều hơn so với nhà trường trả cho Tuấn trong 1 ngày là bao nhiêu % nên ta có:
   (x-y)/x *100% = 400.000/500.000 * 100% = 80% => Ít hơn 80%

   Câu 2:
   Giải thích:
   Tổng số người tham dự cuộc họp: 750
   Số người nữ: 450
   Số người nam: 750 – 450 = 300
   Một nửa số người nữ nhỏ hơn 30 tuổi = 450/2 = 225
   Một phần tư số người nam nhỏ hơn 30 tuổi = 300/4 = 75
   => Tổng số người tham dự (nam và nữ) nhỏ hơn 30 = 225 + 75 = 300.
   Xác suất chọn được ngẫu nhiên một người tham dự nhỏ hơn 30 tuổi: 300/750 = 2/5

   Câu 3
   Giải thích:
   Đặt
   Giá bán lẻ: r
   Giá niêm yết là giá sau khi giảm 20% giá bán lẻ: 0,8r
   Giá giảm trong lễ hội là giá sau khi giảm 30% giá niêm yết: (0.8r)(1 – 0.3) = (0.8r)(0.7) = 0.56r.
   Do đó, phần trăm chiết khấu của các cửa hàng phải so với giá bán lẻ là:
   (Giá gốc – Giá sau chiết khấu)/Giá gốc*100 = ((r – 0.56r)/r)*100 = 0.44 *100 = 44%.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới nhé:
   Câu 2:
   Giải thích:
   Tổng số người tham dự cuộc họp: 750
   Số người nữ: 450
   Số người nam: 750 – 450 = 300
   Một nửa số người nữ nhỏ hơn 30 tuổi = 450/2 = 225
   Một phần tư số người nam nhỏ hơn 30 tuổi = 300/4 = 75
   => Tổng số người tham dự (nam và nữ) nhỏ hơn 30 = 225 + 75 = 300.
   Xác suất chọn được ngẫu nhiên một người tham dự nhỏ hơn 30 tuổi: 300/750 = 2/5

   Câu 3
   Giải thích:
   Đặt
   Giá bán lẻ: r
   Giá niêm yết là giá sau khi giảm 20% giá bán lẻ: 0,8r
   Giá giảm trong lễ hội là giá sau khi giảm 30% giá niêm yết: (0.8r)(1 – 0.3) = (0.8r)(0.7) = 0.56r.
   Do đó, phần trăm chiết khấu của các cửa hàng phải so với giá bán lẻ là:
   (Giá gốc – Giá sau chiết khấu)/Giá gốc*100 = ((r – 0.56r)/r)*100 = 0.44 *100 = 44%.

  1. Chào em,

   Em xem giải thích như bên dưới nhé:

   Giải thích:
   Đặt
   Giá bán lẻ: r
   Giá niêm yết là giá sau khi giảm 20% giá bán lẻ: 0,8r
   Giá giảm trong lễ hội là giá sau khi giảm 30% giá niêm yết: (0.8r)(1 – 0.3) = (0.8r)(0.7) = 0.56r.
   Do đó, phần trăm chiết khấu của các cửa hàng phải so với giá bán lẻ là:
   (Giá gốc – Giá sau chiết khấu)/Giá gốc*100 = ((r – 0.56r)/r)*100 = 0.44 *100 = 44%.

Leave a Comment