Luyện năng lực ngày 21 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Which of the following best restates each of the given sentences?

She can solve all the problem without any difficulties because she is very intelligent.

2. Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Alex wants to work in Asia. He’s really keen……..the idea.

3. Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

Like everybody before you, you're going to die and thanks to modern medicine and health practices, you'll probably live much longer than your ancestors did.


 

4 thoughts on “Luyện năng lực ngày 21 – Ngôn ngữ”

  1. Chào em,

   Em xem giải thích bên dưới nhé:

   Giải thích:
   Trong câu này, 2 vế diễn tả sự đối lặp: “Giống như mọi người trước đây, bạn rồi cũng sẽ chết đi, tuy nhiên, nhờ vào y học hiện đại và lối sống lành mạnh (tạm dịch) mà bạn có thể sống lâu hơn cha ông ta đã từng sống.”

    1. Chào em,

     Em xem giải thích như sau nhé.

     Giải thích:

     Câu gốc: Cô ấy có thể giải quyết mọi vấn đề mà không gặp bất kỳ khó khăn nào bởi vì cô ấy rất thông minh.

     Phương án: Because of her intelligence, she hardly… => Bởi vì thông minh, cô ấy hiếm khi giải quyết mọi vấn đề mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. => Trái nghĩa với câu gốc nên loại.
     Phương án: Such an intelligent is she that => Sai ngữ pháp => Cấu trúc đảo ngữ của such: Such + (a/an) + noun + be + S + that => Loại
     Phương án: She can solve… in spite of => Cô ấy có thể…dù cho cô ấy thiếu thông minh => Trái nghĩa với câu gốc nên loại.

     Cuối cùng, ta còn phương án đúng là: So intelligent is she that…

Leave a Comment