Luyện năng lực ngày 23 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Sự khác về trình độ lao động của vùng Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 (1919 – 1929), để nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương, Pháp đã tiến hành biện pháp gì?

3. Sau thắng lợi cách mạng tháng Hai 1917, tình hình chính trị nước Nga:


 

Leave a Comment