Luyện năng lực ngày 26 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Chính sách kinh tế mới do Lenin đề xướng bao gồm các chính sách chủ yếu về:

2. Sự kiện nào trong giai đoạn 1919 - 1925 được ví “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?

3. Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta


 

Leave a Comment