Luyện năng lực ngày 30 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Trong những năm 1944 – 1945, nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền, thành lập:


 

Leave a Comment