Luyện năng lực ngày 35 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Điểm giống nhau giữa Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ là:


 

Leave a Comment