Luyện năng lực ngày 35 – Ngôn ngữ

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. “Hồ Chí Minh coi văn chương là thứ vũ khí chiến đấu, sáng tác văn chương là hành vi cách mạng có đối tượng rõ ràng.”

Đoạn văn trên viết về:


 

Leave a Comment