Luyện năng lực ngày 38 – Toán, Tư duy logic

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Phương án nào sau đây cho thấy p chắc chắn lớn hơn q?


 

Leave a Comment