Luyện năng lực ngày 39 – Giải quyết vấn đề – Khoa học xã hội

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Các hải cảng ở Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Nam ra Bắc là


 

Leave a Comment