Luyện năng lực ngày 39 – Giải quyết vấn đề – Khoa học tự nhiên

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi tương tự? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

1. Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?


 

Leave a Comment